โปรไฟล์
ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
วิทยากรเชี่ยวชาญ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) และการกู้ชีพ
2 คอร์ส

อาจารย์ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์

1.ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (Emergency medical services training center co.,ltd )

2.ประวัติการทำงาน

ปี 2545 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2546 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร ศูนย์นเรนทร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข กระทรวงสาธารสุข ปี 2547 ประธาน หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานกู้ชีพหงส์แดง
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ถึงปัจจุบัน
ปี 2553 อำนวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซี เมดิคอล เซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ถึงปัจจุบัน ปี 2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรการฝึกอบรม

1 หลักสูตรการเป็นวิทยากรฝึกอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

2 หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

3 หลักสูตรการเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Instructor course of Basic Life Support) จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ บรรยาย

1 หลักสูตรการปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย

2 หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการชุมชน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ

3 หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ

4 หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ

5 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support, BLS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

7 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance life support, ALS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลที่เคยได้รับ

1 รางวัลบุคคลจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561 โดยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)