โปรไฟล์
โอฬาร รื่นชื่น
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
8 คอร์ส

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วิชาสอน : 3D Animation

การศึกษา : ศป.ม. หลักสูตรศิปมหาบัณฑิต M.F.A. (Computer Art) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553

Email : oran@tni.ac.th

Tel : 080-2296542