โปรไฟล์
Pat Vatiwutipong
นักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
1 คอร์ส
  • นักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
  • เจ้าของเพจ 'คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น'
  • วิทยากรบรรยายเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และการสอนคณิตศาสตร์