โปรไฟล์
CARSOME Academy (Thailand)
สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์
3 คอร์ส

CARSOME Academy (Thailand)

  • CARSOME Academy สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์

  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านการตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ

  • ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ สร้างทักษะเชิงเทคนิคใหม่ ๆ และ Soft skills เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับมืออาชีพ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืน

  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ CARSOME Academy มีความเชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์เป็นอย่างสูง