Upgrade สังคมศึกษา ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O–NET

สรุปเนื้อหาสังคมศึกษา ม.ปลาย พร้อมโจทย์ข้อสอบ O-NET เน้นจุดสำคัญที่พบบ่อยในการสอบ อัพเกรดคะแนนให้สูงขึ้น

โดย KPN Academy
฿900
5.7 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
  1. สรุปเนื้อหาสังคมศึกษาพื้นฐานระดับชั้น ม.ปลาย
  2. วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ และแนะนำวิธีการทำข้อสอบสังคมศึกษาพื้นฐาน ม.ปลาย
  3. สอนเทคนิคการทำข้อสอบสังคมศึกษาพื้นฐาน ม.ปลาย เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด
รายละเอียด

สังคมศึกษา ใครบอกเนื้อหามากมาย ไม่มีทิศทาง คอร์สนี้จะวางแนวทางการเรียนสังคมศึกษาให้น้อง ๆ โดยไล่ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน จนไปถึงการวิเคราะห์ข้อสอบ ตามสาระการเรียนรู้ ดังนี้

  1. ศาสนา
  2. การเมืองการปกครอง
  3. เศรษฐศาสตร์
  4. ประวัติศาสตร์
  5. ภูมิศาสตร์

น้อง ๆ จะได้ทำความเข้าใจกับ 5 สาระการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาอย่างถ่องแท้ พร้อมหัดทำข้อสอบ จนสามารถเข้าใจเนื้อหาสังคมศึกษาได้ในระยะเวลาสั้น ๆ

เห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ใช้เวลาน้อย จบ ครบทุกสาระกับคอร์สสังคมกันเลย

หลักสูตร
1.1 พุทธประวัติ
พุทธประวัติ
บทที่ 1 ศาสนาพุทธ
พุทธประวัติ
1.2 หลักธรรมที่ควรรู้
หลักธรรมที่ควรรู้
บทที่ 1 ศาสนาพุทธ
หลักธรรมที่ควรรู้
1.3 พุทธสาวก พุทธสาวิกา บุคคลสำคัญ
พุทธสาวก พุทธสาวิกา บุคคลสำคัญ
บทที่ 1 ศาสนาพุทธ
พุทธสาวก พุทธสาวิกา บุคคลสำคัญ
1.4 วันสำคัญทางศาสนาและประเพณี
วันสำคัญทางศาสนาและประเพณี
บทที่ 1 ศาสนาพุทธ
วันสำคัญทางศาสนาและประเพณี
1.5 ชาดกและพุทธศาสนสุภาษิต
ชาดกและพุทธศาสนสุภาษิต
บทที่ 1 ศาสนาพุทธ
ชาดกและพุทธศาสนสุภาษิต
1.6 ตะลุยข้อสอบศาสนาพุทธ
ตะลุยข้อสอบศาสนาพุทธ
บทที่ 1 ศาสนาพุทธ
ตะลุยข้อสอบศาสนาพุทธ
1.7 แนวข้อสอบ O-NET พระพุทธศาสนา
แนวข้อสอบ O-NET พระพุทธศาสนา
บทที่ 1 ศาสนาพุทธ
แนวข้อสอบ O-NET พระพุทธศาสนา
2.1 ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์
บทที่ 2 ศาสนาสากลอื่นๆ
ศาสนาคริสต์
2.2 ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
บทที่ 2 ศาสนาสากลอื่นๆ
ศาสนาอิสลาม
2.3 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
บทที่ 2 ศาสนาสากลอื่นๆ
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
2.4 ตะลุยข้อสอบศาสนาสากลอื่นๆ
ตะลุยข้อสอบศาสนาสากลอื่นๆ
บทที่ 2 ศาสนาสากลอื่นๆ
ตะลุยข้อสอบศาสนาสากลอื่นๆ
3.1 สังคมวิทยา วัฒนธรรม
สังคมวิทยา วัฒนธรรม
บทที่ 3 สังคมวิทยา / รัฐศาสตร์ / กฎหมาย
สังคมวิทยา วัฒนธรรม
3.2 รัฐและการเมืองการปกครอง
รัฐและการเมืองการปกครอง
บทที่ 3 สังคมวิทยา / รัฐศาสตร์ / กฎหมาย
รัฐและการเมืองการปกครอง
บทที่ 3 สังคมวิทยา / รัฐศาสตร์ / กฎหมาย
รูปแบบการปกครองในโลกของเรา
3.3 กฎหมายที่ควรรู้
กฎหมายที่ควรรู้
บทที่ 3 สังคมวิทยา / รัฐศาสตร์ / กฎหมาย
กฎหมายที่ควรรู้
3.4 ตะลุยข้อสอบ O-NET สังคมวิทยา / รัฐศาสตร์ / กฎหมาย
ตะลุยข้อสอบ O-NET สังคมวิทยา / รัฐศาสตร์ / กฎหมาย
บทที่ 3 สังคมวิทยา / รัฐศาสตร์ / กฎหมาย
ตะลุยข้อสอบสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ กฎหมาย
4.1 การเงิน การธนาคาร
การเงิน การธนาคาร
บทที่ 4 เศรษฐศาสตร์
การเงิน การธนาคาร
4.2 ปัญหาการเงิน เงินเฟ้อ เงินฝืด
ปัญหาการเงิน เงินเฟ้อ เงินฝืด
บทที่ 4 เศรษฐศาสตร์
ปัญหาการเงิน เงินเฟ้อ เงินฝืด
4.3 สหกรณ์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สหกรณ์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
บทที่ 4 เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
4.4 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
บทที่ 4 เศรษฐศาสตร์
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
4.5 ตะลุยข้อสอบ O-NET เศรษฐศาสตร์
ตะลุยข้อสอบ O-NET เศรษฐศาสตร์
บทที่ 4 เศรษฐศาสตร์
ตะลุยข้อสอบ O-NET เศรษฐศาสตร์
5.1 อาณาจักรโบราณจนถึงสมัยสุโขทัย
อาณาจักรโบราณจนถึงสมัยสุโขทัย
บทที่ 5 ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
5.2 อาณาจักรอยุธยา
อาณาจักรอยุธยา
บทที่ 5 ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์อยุธยา
5.3 รัตนโกสินทร์
รัตนโกสินทร์
บทที่ 5 ประวัติศาสตร์ไทย
รัตนโกสินทร์
6.1 ยุโรปสมัยโบราณ
ยุโรปสมัยโบราณ
บทที่ 6 ประวัติศาสตร์ตะวันตก
ยุโรปสมัยโบราณ
6.2 ยุโรปสมัยกลาง
ยุโรปสมัยกลาง
บทที่ 6 ประวัติศาสตร์ตะวันตก
ยุโรปสมัยกลาง
6.3 ตะลุยข้อสอบ O-NET ประวัติศาสตร์
ตะลุยข้อสอบ O-NET ประวัติศาสตร์
บทที่ 6 ประวัติศาสตร์ตะวันตก
ตะลุยข้อสอบ O-NET ประวัติศาสตร์
7.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่และภูมิศาสตร์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่และภูมิศาสตร์
บทที่ 7 ภูมิศาสตร์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่และภูมิศาสตร์
7.2 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
บทที่ 7 ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
7.3 องค์กรสิ่งแวดล้อมโลก
องค์กรสิ่งแวดล้อมโลก
บทที่ 7 ภูมิศาสตร์
องค์กรสิ่งแวดล้อมโลก
7.4 ตะลุยข้อสอบ O-NET ภูมิศาสตร์
ตะลุยข้อสอบ O-NET ภูมิศาสตร์
บทที่ 7 ภูมิศาสตร์
ตะลุยข้อสอบ O-NET ภูมิศาสตร์
ผู้สอน