Upgrade คณิตศาสตร์ ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O–NET

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย พร้อมโจทย์ข้อสอบ O-NET เน้นจุดสำคัญที่พบบ่อยในการสอบ อัพเกรดคะแนนให้สูงขึ้น

โดย KPN Academy
฿900
6.9 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
 1. สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้น ม.ปลาย
 2. วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ และแนะนำวิธีการทำข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.ปลาย
 3. สอนเทคนิคการทำข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.ปลาย เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด
รายละเอียด

คณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นวิชาที่เรียนเหมือนกันทุกแผนการเรียน ประกอบด้วย

 1. เซต
 2. ระบบจำนวนจริง การแก้สมการและอสมการ
 3. การให้เหตุผล
 4. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 5. เลขยกกำลัง
 6. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 7. สถิติ
 8. ลำดับและอนุกรม
 9. ความน่าจะเป็น

คอร์สนี้น้อง ๆ จะได้เรียนครบทุกเรื่อง โดยจะเน้นปูพื้นฐานความรู้ และการหาคำตอบด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อน บวกกับเน้นจุดสำคัญ ที่น้อง ๆ มักพลาดเพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุด

หลักสูตร
1.1 พื้นฐานเซต
พื้นฐานเซต
1.2 การดำเนินการระหว่างเซต
การดำเนินการระหว่างเซต
บทที่ 1 เซต
เซตและการดำเนินการระหว่างเซต
1.3 แนวข้อสอบ O-NET เซตและการดำเนินการระหว่างเซต
แนวข้อสอบ O-NET เซตและการดำเนินการระหว่างเซต
บทที่ 1 เซต
แนวข้อสอบ O-NET เซตและการดำเนินการระหว่างเซต
1.4 การหาจำนวนสมาชิกของเซต
การหาจำนวนสมาชิกของเซต
บทที่ 1 เซต
การหาจำนวนสมาชิกของเซต
1.5 แนวข้อสอบ O-NET การหาจำนวนสมาชิกของเซต
แนวข้อสอบ O-NET การหาจำนวนสมาชิกของเซต
บทที่ 1 เซต
แนวข้อสอบ O-NET การหาจำนวนสมาชิกของเซต
2.1 การให้เหตุผลแบบอุปนัย
การให้เหตุผลแบบอุปนัย
บทที่ 2 การให้เหตุผล
การให้เหตุผลแบบอุปนัย
2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
บทที่ 2 การให้เหตุผล
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
3.1 สมบัติของจำนวนจริง
สมบัติของจำนวนจริง
บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง
สมบัติของจำนวนจริง
3.2 สมการและอสมการพหุนาม
สมการและอสมการพหุนาม
บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง
สมการและอสมการพหุนาม
3.3 แนวข้อสอบ O-NET สมการและอสมการพหุนาม
แนวข้อสอบ O-NET สมการและอสมการพหุนาม
บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง
แนวข้อสอบ O-NET สมการและอสมการพหุนาม
3.4 ค่าสัมบูรณ์
ค่าสัมบูรณ์
บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง
ค่าสัมบูรณ์
3.5 แนวข้อสอบ O-NET ค่าสัมบูรณ์
แนวข้อสอบ O-NET ค่าสัมบูรณ์
บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง
แนวข้อสอบ O-NET ค่าสัมบูรณ์
3.6 โจทย์สถานการณ์สมการและอสมการ
โจทย์สถานการณ์สมการและอสมการ
บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง
โจทย์สถานการณ์สมการและอสมการ
4.1 การเขียนความสัมพันธ์
การเขียนความสัมพันธ์
บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
การเขียนความสัมพันธ์
4.2 โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
4.3 กราฟของความสัมพันธ์
กราฟของความสัมพันธ์
บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
กราฟของความสัมพันธ์
4.4 การใช้กราฟในการแก้สมการและอสมการ
การใช้กราฟในการแก้สมการและอสมการ
บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
การใช้กราฟในการแก้สมการและอสมการ
4.5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
4.6 โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด
โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด
บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด
5.1 การจัดรูปเลขชี้กำลัง
การจัดรูปเลขชี้กำลัง
บทที่ 5 เลขยกกำลัง
การจัดรูปเลขยกกำลัง
5.2 สังยุค (Conjugate)
สังยุค (Conjugate)
บทที่ 5 เลขยกกำลัง
สังยุค (conjugate)
5.3 การเปรียบเทียบค่าเลขยกกำลัง
การเปรียบเทียบค่าเลขยกกำลัง
บทที่ 5 เลขยกกำลัง
การเปรียบเทียบค่าเลขยกกำลัง
5.4 สมการเลขยกกำลัง
สมการเลขยกกำลัง
บทที่ 5 เลขยกกำลัง
สมการเลขยกกำลัง
6.1 กฎการนับเบื้องต้น
กฎการนับเบื้องต้น
บทที่ 6 ความน่าจะเป็น
กฎการนับเบื้องต้น
6.2 ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น
บทที่ 6 ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น
6.3 สมบัติของความน่าจะเป็น
สมบัติของความน่าจะเป็น
บทที่ 6 ความน่าจะเป็น
สมบัติของความน่าจะเป็น
7.1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
7.2 มุมเงย มุมก้ม
มุมเงย มุมก้ม
บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
มุมเงย มุมก้ม
8.1 ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิต
ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิต
บทที่ 8 ลำดับและอนุกรม
ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิต
8.2 อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต
อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต
บทที่ 8 ลำดับและอนุกรม
อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต
8.3 โจทย์สถานการณ์
โจทย์สถานการณ์
บทที่ 8 ลำดับและอนุกรม
โจทย์สถานการณ์
9.1 ค่ากลางของข้อมูล
ค่ากลางของข้อมูล
บทที่ 9 สถิติ
ค่ากลางของข้อมูล
9.2 เปอร์เซ็นไทล์
เปอร์เซ็นไทล์
บทที่ 9 สถิติ
เปอร์เซ็นไทล์
9.3 การกระจายของข้อมูล
การกระจายของข้อมูล
บทที่ 9 สถิติ
การกระจายของข้อมูล
ผู้สอน