ส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน

ส่วนประกอบของประโยค ชนิดของประโยค ประโยคคำถามที่ตอบรับ ประโยคคำถามที่ใช้แสดงคำถาม คำที่แสดงคำถาม คำกริยาวิเศษณ์สามัญ คำที่ใช้เป็นคำขึ้นต้นของประโยค ประโยคการตอบรับแบบสั้น

โดย Coach Rose
฿1,555
1.5 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

รู้หลักการในส่วนประกอบของประโยค การเรียงลำดับคำของประโยคในภาษาสวีเดน ข้อบังคับในเรื่องประธานและกริยา ประโยคคำถามที่ตอบรับด้วยคำว่าใช่ หรือ ไม่ใช่ และรู้ในความแตกต่างระหว่างประโยคบอกเล่าและประโยคคำถาม และลักษณะของประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำแสดงคำถาม รู้หลักการใช้คำกริยาวิเศษณ์สามัญที่สามารถนำมาใช้เป็นคำขึ้นต้นของประโยค และได้รู้จักว่าคำกริยาวิเศษณ์สามัญมีกี่แบบ

รายละเอียด

ส่วนประกอบของประโยค ชนิดของประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถามที่ตอบรับด้วยคำว่าใช่หรือไม่ใช่ ประโยคคำถามที่ใช่้แสดงคำถาม คำที่แสดงคำถาม คำกริยาวิเศษณ์สามัญ คำที่ใช้เป็นคำขึ้นต้นของประโยค ประโยคตอบรับแบบสั้น

หลักสูตร
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
ส่วนประกอบของประโยค ชนิดของประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถามที่ตอบรับด้วยคำว่าใช่หรือไม่ใช่ ประโยคคำถามที่ใช้คำแสดงคำถาม คำที่แสดงคำถาม คำกริยาวิเศษณ์สามัญ คำที่ใช้เป็นคำขึ้นต้นของประโยค ประโยคตอบรับแบบสั้น
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
ส่วนประกอบของประโยค ประธาน และ กรรม และการเรียงลำดับของประโยคในภาษาสวีเดน ข้อบังคับในเรื่องประธานและกริยา
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
ชนิดของประโยคปฎิเสธ
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
ประโยคคำถามที่ตอบรับดัวยคำว่าใช่ หรือ ไม่ใช่
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
ประโยคคำถามที่ใช้แสดงคำถาม
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
คำที่แสดงคำถาม
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
คำกริยาวิเศษณ์สามัญ
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
คำที่ใช้เป็นคำขึ้นต้นของประโยค
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
ประโยคตอบรับแบบสั้น
ผู้สอน
วิทยากร และ ครูฝึกส่วนตัว

ป้ัจจุบัน เป็นวิทยากร และ เป็นครูฝึกส่วนตัว ในประเทศสวีเดน