สอนตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe Premiere Pro สำหรับผู้เริ่มต้น

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Premiere Pro แต่ไม่มีพื้นานการตัดต่อเลย

โดย jqoxwyxtrc
฿3,200
6.2 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

บทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใช้ Premiere Pro เพื่อการตัดต่อ และผู้ที่กำลังมองหาโปรแกรมที่จะใช้ตัดต่อ แต่ไม่ได้มีพื้นฐานใดๆเลย โดยบทเรียนคลอบคลุมการใช้งาน Premiere Pro ที่จำเป็นทุกๆเรื่อง เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอดได้เองในขั้นที่สูงขึ้นไปได้

รายละเอียด

บทที่ 1 การตั้งค่า Project และ Workspace
1.1 หน้าจอ Home (0:12) 1.2 การสร้าง Project (1:07) 1.3 การใช้ Workspace (2:51) 1.4 การ เปิด/ปิด Panel (4:54) 1.5 การ ย่อ/ขยาย Panel (6:30) 1.6 การใช้งาน Panel (7:30) 1.7 การปรับแต่ง Workspace (8:46) 1.8 การ Save/Delete Workspace (9:52) 1.9 การ Reset Workspace (11:17)

บทที่ 2 VDO ที่แนะนำ 2.1 VDO แนะนำ (0:15) 2.2 การใช้ MOV บน Windows (0:48) 2.3 ข้อดีของการมี Program VDO Convert (2:08)

บทที่ 3 การ Import VDO 3.1 การ Import VDO (0:10) 3.2 การใช้งาน Project (1:16) 3.3 การเปิด Preview Area (3:16) 3.4 การนำ VDO ไปใช้ (4:29) 3.5 การเปลี่ยนชื่อ Sequence (5:44) 3.6 Timeline / Program Panel (7:04) 3.7 รู้จัก Current (7:25) 3.8 การ Play Preview (9:24) 3.9 วิธีอ่าน Timecode (10:21)

บทที่ 4 การใช้ Timeline 4.1 หน้าที่ของ Snap (0:14) 4.2 Linked Selection (2:58) 4.3 Add Marker (5:18) 4.4 VDO และ Audio Track (7:15) 4.5 Toggle Track Lock (9:08) 4.6 Toggle Track Output (9:51) 4.7 Add-Remove Keyframe (10:56) 4.8 VDO Keyframe (11:09) 4.9 Keyframe บน VDO Keyframe (12:25)

บทที่ 5.1 Tools Bar ช่วยเหลือ 5.1.1 Hand Tool (0:32) 5.1.2 Zoom Tool (1:19)

บทที่ 5.2 Tools Bar ที่สำคัญ 5.2.1 Selection Tool (0:32) 5.2.2 Razor Tool (3:00) 5.2.3 Track Select Forward Tool (5:11)

บทที่ 5.3 Tools Bar ที่เหลือ 5.3.1 Track Select Backward tool (0:13) 5.3.2 Ripple Edit Tool (1:31) 5.3.3 Rolling Edit Tool (6:15) 5.3.4 Slip Tool (7:42) 5.3.5 Slide Tool (11:54)

บทที่ 6 ลำดับ VDO และการใช้ Sequence 6.1 การวาง Clip ใน Sequence (0:20) 6.2 การวาง Clip ต่อๆกัน (3:34) 6.3 การวาง Clip ซ้อนกัน (5:28) 6.4 ลำดับของ VDO (8:26) 6.5 การสร้าง Sequence (11:11) 6.6 การปรับขนาด Sequence (14:40) 6.7 Sequence As Nest or Individual (18:26) 6.8 การใช้ Sequence ซ้อนกัน (20:46) 6.9 กฎของ Sequence (24:41)

บทที่ 7 การ เพิ่ม/ลบ VDO และ Audio Track 7.1 การเพิ่ม VDO และ Audio (0:33) 7.2 การลบ VDO และ Audio (1:49) 7.3 การลบ VDO และ Audio ทีละตัว (2:37) 7.4 การเพิ่มโดยการจับใส่ (2:53)

บทที่ 8 สร้าง Project ใหม่ ความต่างของ VDO/Pic 8.1 การสร้าง Project ใหม่ (0:10) 8.2 ความต่างของ VDO และ Pic (3:38) 8.3 การตั้งค่า Auto Save (6:24) 8.4 ที่ๆเก็บ File Auto Save (9:33)

บทที่ 9 การใช้รูปภาพ 9.1 รูปภาพที่แนะนำ (0:14) 9.2 การสร้าง Sequence เพื่อใช้งาน Graphic (2:19) 9.3 การ Import JPG (4:47) 9.4 การ Import PNG (5:56) 9.5 การ Import PSD (6:30) 9.6 นำเข้าแบบ Merge All Layers (7:19) 9.7 นำเข้าแบบ Merged Layers (8:49) 9.8 นำเข้าแบบ Individual Layers (10:16) 9.9 นำเข้าแบบ Sequence (11:57)

บทที่ 10 Effect Controls 10.1 การ Save Project (0:15) 10.2 การเปิดใช้ Effect Controls (1:42) 10.3 การใช้ Position (2:54) 10.4 การใช้ Scale (6:14) 10.5 การใช้ Rotation (8:17) 10.6 การใช้ Anchor Point (9:12) 10.7 การใช้ Opacity (11:33)

บทที่ 11 Keyframe 11.1 กฎของ Keyframe (1:04) 11.2 รูปแบบที่จะทำและแผนภาพ (2:47) 11.3 สร้าง Sequence เพื่อทำ Graphic (4:50) 11.4 Keyframe Position (7:52) 11.5 การกำหนดตำแหน่ง Current (12:27) 11.6 Keyframe Scale Rotation Opacity (28:24) 11.7 การแก้และความสัมพันธ์ Keyframe (35:42) 11.8 Effect กับ Keyframe (45:09)

บทที่ 12 Pen tool และ Type Tool 12.1 Pen Tool แบบเก่า (3:16) 12.2 Pen Tool แบบใหม่ (7:25) 12.3 ปรับแต่ง Shape ด้วย Effect Controls (8:22) 12.4 Shape ในแบบอื่น (12:56) 12.5 การใช้ Vector Motion (14:30) 12.6 การใช้ Type Tool (15:25)

บทที่ 13 Speed/Slow/Reverse และ Stop 13.1 Speed/Slow ด้วย Rate Stretch Tool (3:32) 13.2 Speed/Slow ด้วย Speed/Duration (8:48) 13.3 ปรับ Speed ด้วย Speed/Duration (9:41) 13.4 ปรับ Slow ด้วย Speed/Duration (12:25) 13.5 การ Reverse Speed (ย้อนกลับ) (16:25) 13.6 การ Stop (หยุดภาพ) (18:26)

บทที่ 14 Transitions 14.1 การ Transitions ที่ไม่ควรใช้ (1:46) 14.2 Video Transitions Effect (2:25) 14.3 การทำ Transition ที่ดี (5:12) 14.4 การปรับความเร็วของ Transitions (6:36) 14.5 การปรับแต่ง Transitions (7:42) 14.6 การใส่ Transitions หัว/ท้าย Clip (9:45)

บทที่ 15 Sound 15.1 Audio Track (1:05) 15.2 Add-Remove Keyframe ของ Audio (3:12) 15.3 Audio Clip Mixer (5:56) 15.4 Audio Track Mixer (8:19) 15.5 ลำดับของ Audio และ Master Track (9:36) 15.6 การใส่ Sound Effect (11:51) 15.7 Mute Solo และ Record (16:30)

บทที่ 16 Source Panel 16.1 การใช้งาน Source Panel (1:02) 16.2 สิ่งที่จำเป็นของ Source Panel (4:12) 16.3 การตัด Clip ด้วย Source Panel (5:37) 16.4 การเปลี่ยน Clip ใน Source Panel (12:38) 16.5 Insert (14:58) 16.6 Overwrite (18:58) 16.7 รูปแบบที่ใช้บ่อยๆ (21:04) 16.8 V1/A1 ของ Source Panel (24:21)

บทที่ 17 Program Panel 17.1 การใช้ Program Panel (0:24) 17.2 เครื่องมือที่จำเป็น (1:39) 17.3 Lift (2:05) 17.4 Extract (3:14)

บทที่ 18 Workshop

บทที่ 19 การ Export เพื่อนำไปใช้งาน 19.1 การเลือก Sequence เพื่อ Export (0:32) 19.2 การเปิดหน้าต่าง Export (0:56) 19.3 การ Export MP4 (2:57) 19.4 การ Export AVI/MOV (7:44)

หลักสูตร
รู้ก่อนเรียน
เป็นการแนะนำบทเรียน
File ภาพและ VDO ของบทเรียน
เป็น File VDO และรูปภาพที่ใช้ในการเรียนนี้
บทที่ 1 การตั้งค่า Project และ Workspace
บทแรกจะเป็นการทำความรู้จักกับ Premiere กันก่อนนะครับ
บทที่ 2 VDO ที่แนะนำ
บทนี้จะเป็นการแนะนำ VDO ที่จะใช้ และเครื่องมือที่จำเป็น
บทที่ 3 การ Import VDO
บทนี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการ Import VDO การใช้งาน Project การใช้ Current และการอ่าน Timecode
บทที่ 4 การใช้ Timeline
บทนี้จะเป็นการเรียนเรื่องการใช้สิ่งต่างๆใน Timeline
บทที่ 5.1 Tools Bar ช่วยเหลือ
ในบทเรียน Tools Bar จะแยกเป็น 3 File นะครับ โดยจะแยกตามความสำคัญของ Tool
บทที่ 5.2 Tools Bar ที่สำคัญ
ในบทนี้จะเป็น Tool ที่ใช้บ่อยๆนะครับ โดยถ้าเป็นไปได้ควรใช้ให้คล่องเลย
บทที่ 5.3 Tools Bar ที่เหลือ
ในบทนี้จะเป็น Tool ส่วนที่เหลือที่ใช้ไม่บ่อยนักนะครับ
บทที่ 6 ลำดับ VDO และการใช้ Sequence
ในบทนี้จะเป็นการเรียนเรื่องการใช้ Sequence ว่ามันทำงานอย่างไร
บทที่ 7 การ เพิ่ม/ลบ VDO และ Audio Track
ในนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มและลบ VDO และ Audio Track
บทที่ 8 สร้าง Project ใหม่ ความต่างของ VDO/Pic
ในบนนี้จะเกี่ยวกับการสร้าง Project เพื่อใช้งานใหม่ และความแตกต่างของ VDO และ $kr
บทที่ 9 การใช้รูปภาพ
รู้จักกับรูปภาพที่จะนำมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บทที่ 10 Effect Controls
ในบทนี้จะเป็นการใช้งาน Effect Control เพื่อปรับแต่งภาพหรือ VDO เช่น การย่อ ขยาย หมุน
บทที่ 11 Keyframe
ในบทนี้จะเป็นการใช้ Keyframe เพื่อให้ภาพของเราเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ
บทที่ 12 Pen tool และ Type Too
ในบทนี้จะเป็นการเรียนการใช้ Pen และ Text สร้างงาน
บทที่ 13 Speed/Slow/Reverse และ Stop
บทนี้จะเกี่ยวกับการปรับความเร็วของ VDO และการหยุด VDO
บทที่ 14 Transitions
การใช้ Transition เพื่อเปลี่ยนฉาก
บทที่ 15 Sound
เรียนรู้เรื่องการใช้เสียง วิธีปรับความดัง เบา และการใส่ Sound Effect
บทที่ 16 Source Panel
ในบทนี้จะเป็นการใช้ Source Panel ตัดต่องาน
บทที่ 17 Program Panel
บทนี้เป็นการใช้ Program Panel ลบส่วนของคลิปที่ไม่ต้องการออก
บทที่ 18 Workshop
ในบทนี้จะเป็นการเรียนรู้การทำงานผ่าน Workshop ง่ายๆ เพื่อความเข้าใจการตัดต่อ
บทที่ 19 การ Export เพื่อนำไปใช้งาน
ในบทนี้จะเป็นการ Export งานจาก Project ออกมาเป็น VDO เพื่อนำไป Upload youtube Facebook หรืออื่นๆ
ผู้สอน