Mindset for Leadership

อะไรที่ทำให้เรา…มั่นใจ !!! บนเส้นทาง…ที่ตั้งใจ

฿990 ฿690 30% Off
เหลือเวลาอีก
0.9 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

หลักสูตร “Mindset for leadership” มุ่งมั่นจะพัฒนาศักยภาพด้านทัศนคติทางบวกแบบผู้นำ ในการรู้จักตนเอง รู้จักวิธีการจัดการตนเอง และออกแบบช่วงชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็น “ทางลัด” สั้นที่สุดในการเปลี่ยนแปลง (Transform ) สู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

 1. สร้างทัศนคติทางบวกต่อ ตนเอง ผู้อื่น องค์กร ลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จ
 2. เข้าใจลักษณะและความแตกต่างของแต่ละคน
 3. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในงานตามบริบทและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

เนื้อหาหลักสูตร

 • Mindset for leadership วิธีคิดแบบผู้นำ
 • แหล่งกำเนิดตัวตนที่เราเป็น
 • สำรวจMindset และวิธีเลือก Mindset ที่เราอยากให้เป็น
 • การบริหาร Mindset

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. มีทัศนคติแบบใหม่ที่พร้อมรับและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและสิ่งแวดล้อม
 2. เข้าใจบทบาทหลัก และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อองค์การ
 3. ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเปิดเผย ไว้วางใจกัน ในการทำงาน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล ทำให้งานสำเร็จได้ง่ายขึ้น
 4. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรจะเกิด และเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ โดยภาพรวม
หลักสูตร
Mindset for Leadership
แนะนำคอร์สออนไลน์
Mindset for Leadership
Mindset แหล่งกำเนิดตัวตนที่เราเป็น
Mindset for Leadership
สำรวจ Mindset
Mindset for Leadership
เลือก Mindset
Mindset for Leadership
Growth Mindset
Mindset for Leadership
บริหาร Mindset
Mindset for Leadership
บริหาร Mindset (END)
ผู้สอน
วิทยากร, ที่ปรึกษา และโค้ชมืออาชีพ

วิทยากร : โค้ช : ที่ปรึกษา นักเจียระไนเพชร นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักพัฒนาองค์กร โค้ชมืออาชีพ Professional Certified Coach : PCC- CFT ที่ได้รับการรับรองจาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ ICF

ผลงานด้านที่ปรึกษาและวิทยากร มากกว่า 20ปี มากกว่า 10,000ครั้ง มากกว่า 100องค์กร ได้สร้าง การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร สร้างผู้นำ และสร้างโค้ชในองค์กร

**มีความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่อง 1.Executive Coaching (ประสบการณ์ในการโค้ช4050ชั่วโมง)

 1. TOP SALE SKILLS
 2. Mindset to Success
 3. High Performance Leadership ความเป็นผู้นำประสิทธิภาพสูง
 4. Feedback & Feed Forward
 5. Emphatic Communication การสื่อสารที่ใช่ เพื่อเข้าใจผู้สนทนา
 6. Appreciative Listening
 7. Rapport Building
 8. Powerful Question การใช้คำถามที่ทรงพลัง 10.Service Excellence 11.การสื่อสารสไตล์ผู้นำ

สอบถามคอร์สอบรม หนึ่ง (ศิรประภา คชพงษ์)

 • Training Consultant
 • Tel:086 892 4899 Line ID: nuengkkd
 • E-Mail. nuengkkd@gmail.com