ติวโจทย์เชาว์ปัญญา เรื่องการฟัง (Listening Logic Course)

สอนทำแบบทดสอบเชาว์ปัญญาเรื่องการฟัง เน้นฝึกฟังโจทย์คำถามที่มีความซับซ้อน จำนวน 100 ข้อ ใน VDO และมีแบบทดสอบในรูปแบบ PDF ให้ดาวน์โหลดนำไปฝึกเพิ่มเติมจำนวนรวม 160 ข้อ เป็น VDO ภาพการ์ตูนน่ารัก ประกอบเสียงดนตรีเพลิน ๆ พร้อมแอนนิเมชั่น กระตุ้นให้สนใจดู สนใจฟัง ครูจะกระตุ้นให้จดจำและคิดตาม วิเคราะห์หาคำตอบที่ถูกต้อง

฿999
1.7 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

เพื่อให้น้อง ๆ วัยอนุบาล 3-6 ขวบ ได้ฝึกทักษะและสมาธิในการฟัง มีการจดจำที่ดีขึ้น สามารถคิดตามวิเคราะห์เลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ เพื่อเตรียมสอบเข้า ป.1 เครือสาธิตและเครือคาทอลิก และโรงเรียนดังต่าง ๆ หรือเพื่อฝึกทักษะการฟังที่ดีก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้น ป.1 ระดับประถมศึกษาต่อไป

รายละเอียด

**การฟังเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก ๆ ซึ่งจำเป็นต้องฝึกฝน เพื่อให้มีทักษะและสมาธิในการการฟัง มีการจดจำที่ดี ส่งผลต่อการรับรู้ และการเรียนรู้การฟังที่ดี เด็กๆ ต้องสามารถคิดวิเคราะห์ ได้ สามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ ซึ่งควรเริ่มฝึกตั้งแต่เล็กๆในวัยอนุบาล เด็กๆควรมีทักษะการฟังที่ดีก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้น ป.1 เนื่องจากเป็นทักษะแรกที่จะต่อยอดสู่ทักษะการอ่านและการเขียนต่อไป ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ในทุกๆวิชา

ติวโจทย์เชาว์ปัญญา เรื่องการฟัง (Listening Logic Course) หรือเรียกสั้น ๆ ว่าเชาว์ฟัง เหมาะกับเด็ก ๆ วัยอนุบาล 3-6 ขวบ เพื่อฝึกทักษะการฟัง ฝึกการจดจำ ให้มีสมาธิ คิดตามได้ สามารถคิดวิเคราะห์เลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ เพื่อเตรียมสอบเข้า ป.1 เครือสาธิตและเครือคาทอลิก และโรงเรียนต่าง ๆ หรือเพื่อฝึกให้มีทักษะการฟังและการจดจำที่ดีก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้น ป.1 ระดับประถมศึกษาต่อไป

ติวโจทย์เชาว์ปัญญา เรื่องการฟัง คือการสอนทำแบบทดสอบเชาว์ปัญญาเรื่องการฟัง เน้นฝึกฟังโจทย์คำถามที่มีความซับซ้อน จำนวน 100 ข้อ ใน VDO และมีแบบทดสอบในรูปแบบ PDF ให้ดาวน์โหลดนำไปฝึกเพิ่มเติมจำนวนรวม 160 ข้อ ใน VDO เป็นภาพการ์ตูนน่ารัก ประกอบเสียงดนตรีเพลิน ๆ พร้อมแอนนิเมชั่น กระตุ้นให้สนใจดู สนใจฟัง ครูจะกระตุ้นให้จดจำและคิดตามวิเคราะห์หาคำตอบที่ถูกต้อง ครูเน้นสอนเทคนิคให้จดจำเป็นภาพ โจทย์คำถามมีความซับซ้อนแตกต่างกันไป เช่น เน้นให้ฟังและจดจำการจัดเรียงตามลำดับ ฟังและจดจำตำแหน่ง ฟังและคิดวิเคราะห์ความแตกต่างเรื่องสี ขนาด ฟังและจดจำการแทนสัญลักษณ์ เป็นต้น **

หลักสูตร
แนะนำรายละเอียดของคอร์สเรียน
แนะนำรายละเอียดของคอร์สเรียนและตัวอย่างเนื้อหาในคอร์สเรียน
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 1 ผ่านบ้านใครบ้าง
เชาว์ฟังชุดที่ 1 เน้นการจดจำลำดับ ของชื่อสัตว์ต่าง ชื่อผลไม้ เป็นต้น ในเรื่องที่จะต้องผ่านบ้านใครบ้าง จดจำลำดับบ้านต่าง ๆ ได้ ก่อนจะถึงบ้านเพื่อน
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 2 เรียงตามลำดับ
เชาว์ฟังชุดที่ 2 เน้นจดจำการเรียงรูปทรง เรียงผลไม้ เรียงตุ๊กตาสัตว์ เป็นต้น โดยเรียงอย่างเป็นชุดลำดับตามหลักการได้ เน้นฟังอย่างตั้งใจ และต้องมีสมาธิคิดตามการจัดลำดับได้
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 3 เปรียบเทียบขนาด
เชาว์ฟังชุดที่ 3 เน้นฟังการเปรียบเทียบขนาดรูปทรง ขนาดของสิ่งของ ขนาดตัวอักษร เป็นต้น หาขนาดเล็กที่สุด หรือหาขนาดใหญ่ที่สุด หาภาพที่จัดเรียงตามขนาดที่ได้ยินจากโจทย์คำถามที่ได้ยินได้
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 4 จดจำสีต่าง ๆ
เชาว์ฟังชุดที่ 4 เน้นจดจำสีต่าง ๆ ของการแต่งตัวของสัตว์ ผลไม้ เป็นต้น มีความจำที่ดีใครใส่สีอะไร ใครใส่สีซ้ำกับใคร และสามารถคิดวิเคราะห์ได้ใครใส่สีไม่เข้าพวกบ้าง
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 5 จดจำตำแหน่ง
เชาว์ฟังชุดที่ 5 เน้นจดจำตำแหน่งของผลไม้ ขนม อาหาร เป็นต้น อยู่ในตะกร้าใบที่เท่าใด จานใบที่เท่าใด สิ่งของอะไรอยู่ทั้ง 2 ภาชนะบ้าง และสามารถคิดวิเคราะห์ความแตกต่างของสีของผลไม้ได้
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 6 ใครชอบตุ๊กตาอะไร
เชาว์ฟังชุดที่ 6 เน้นจดจำใครชอบตุ๊กตาอะไร ซึ่งเป็นตุ๊กตาสัตว์ต่าง ๆ ใครชอบตุ๊กตาเหมือนกัน คิดวิเคราะห์ใครชอบต่างจากพวก ใครชอบคนเดียวได้
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 7 ทำอะไรและไม่ได้ทำอะไร
เชาว์ฟังชุดที่ 7 เน้นฟังเพิ่มความซับซ้อน ต้องจำทั้งคน หรือชื่อสิ่งของ และจำสิ่งที่ทำ สถานที่ที่ไป หรือกิจกรรมที่ทำ โดยคิดวิเคราะห์ทุกข้อ เช่น ใครไปที่ทั้ง 2 สถานที่ หรือใครได้ไปที่หนึ่งแต่อีกที่หนึ่งไม่ได้ไป เป็นต้น
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 8 ตำแหน่งของรูปทรงเรขาคณิต
เชาว์ฟังชุดที่ 8 เน้นจดจำตำแหน่งของรูปทรงเรขาคณิต อยู่ด้านในหรืออยู่ด้านนอก หรืออยู่ลำดับที่เท่าใดบ้าง เป็นต้น และได้ฝึกนับจำนวนรูปทรงเรขาคณิต
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 9 แทนสัญลักษณ์
เชาว์ฟังชุดที่ 9 เน้นจดจำสัญลักษณ์ ของสัตว์ ผลไม้ สิ่งของ เป็นต้น จดจำลำดับสัญลักษณ์ได้ หรือจดจำสัญลักษณ์ที่นำมาเรียงใหม่ได้
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 10 ชุดรวมโจทย์ของชุดที่ 1-9
เชาว์ฟังชุดที่ 10 เป็นชุดที่รวมโจทย์ของชุดที่ 1-9 โดยแต่ละข้อต้องคิดวิเคราะห์แตกต่างกันไป มีความซับซ้อน เน้นให้คิดตามอย่างมีสมาธิ
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 1 ผ่านบ้านใครบ้าง
เชาว์ฟังชุดที่ 1 เน้นการจดจำลำดับ ของชื่อสัตว์ต่าง ชื่อผลไม้ เป็นต้น ในเรื่องที่จะต้องผ่านบ้านใครบ้าง จดจำลำดับบ้านต่าง ๆ ได้ ก่อนจะถึงบ้านเพื่อน
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 2 เรียงตามลำดับ
เชาว์ฟังชุดที่ 2 เน้นจดจำการเรียงรูปทรง เรียงผลไม้ เรียงตุ๊กตาสัตว์ เป็นต้น โดยเรียงอย่างเป็นชุดลำดับตามหลักการได้ เน้นฟังอย่างตั้งใจ และต้องมีสมาธิคิดตามการจัดลำดับได้
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 3 เปรียบเทียบขนาด
เชาว์ฟังชุดที่ 3 เน้นฟังการเปรียบเทียบขนาดรูปทรง ขนาดของสิ่งของ ขนาดตัวอักษร เป็นต้น หาขนาดเล็กที่สุด หรือหาขนาดใหญ่ที่สุด หาภาพที่จัดเรียงตามขนาดที่ได้ยินจากโจทย์คำถามที่ได้ยินได้
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 4 จดจำสีต่าง ๆ
เชาว์ฟังชุดที่ 4 เน้นจดจำสีต่าง ๆ ของการแต่งตัวของสัตว์ ผลไม้ เป็นต้น มีความจำที่ดีใครใส่สีอะไร ใครใส่สีซ้ำกับใคร และสามารถคิดวิเคราะห์ได้ใครใส่สีไม่เข้าพวกบ้าง
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 5 จดจำตำแหน่ง
เชาว์ฟังชุดที่ 5 เน้นจดจำตำแหน่งของผลไม้ ขนม อาหาร เป็นต้น อยู่ในตะกร้าใบที่เท่าใด จานใบที่เท่าใด สิ่งของอะไรอยู่ทั้ง 2 ภาชนะบ้าง และสามารถคิดวิเคราะห์ความแตกต่างของสีของผลไม้ได้
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 6 ใครชอบตุ๊กตาอะไร
เชาว์ฟังชุดที่ 6 เน้นจดจำใครชอบตุ๊กตาอะไร ซึ่งเป็นตุ๊กตาสัตว์ต่าง ๆ ใครชอบตุ๊กตาเหมือนกัน คิดวิเคราะห์ใครชอบต่างจากพวก ใครชอบคนเดียวได้
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 7 ทำอะไรและไม่ได้ทำอะไร
เชาว์ฟังชุดที่ 7 เน้นฟังเพิ่มความซับซ้อน ต้องจำทั้งคน หรือชื่อสิ่งของ และจำสิ่งที่ทำ สถานที่ที่ไป หรือกิจกรรมที่ทำ โดยคิดวิเคราะห์ทุกข้อ เช่น ใครไปทั้ง 2 สถานที่ หรือใครได้ไปสถานที่หนึ่งแต่อีกสถานที่หนึ่งไม่ได้ไป เป็นต้น
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 8 ตำแหน่งของรูปทรงเรขาคณิต
เชาว์ฟังชุดที่ 8 เน้นจดจำตำแหน่งของรูปทรงเรขาคณิต อยู่ด้านในหรืออยู่ด้านนอก อยู่ล้อมรอบสิ่งใด หรืออยู่ลำดับที่เท่าใดบ้าง เป็นต้น และได้ฝึกนับจำนวนรูปทรงเรขาคณิต
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 9 แทนสัญลักษณ์
เชาว์ฟังชุดที่ 9 เน้นจดจำสัญลักษณ์ ของสัตว์ ผลไม้ สิ่งของ เป็นต้น จดจำลำดับสัญลักษณ์ได้ หรือจดจำสัญลักษณ์ที่นำมาเรียงใหม่ได้
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 10 ชุดรวมโจทย์ของชุดที่ 1-9
เชาว์ฟังชุดที่ 10 เป็นชุดที่รวมโจทย์ของชุดที่ 1-9 โดยแต่ละข้อต้องคิดวิเคราะห์แตกต่างกันไป มีความซับซ้อน เน้นให้คิดตามอย่างมีสมาธิ
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดฝึกเพิ่มเติม จำนวน 60 ข้อ พร้อมเฉลย
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดฝึกเพิ่มเติม จำนวน 60 ข้อ พร้อมเฉลย
ผู้สอน
ติวเตอร์สอนเชาว์ปัญญาติวน้อง ๆ เข้า ป.1 เครือสาธิตและเครือคาทอลิก เจ้าของ Website www.Baankiddy.com

**

**ครูเก๋

จบการศึกษาจาก คณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนเตรียมความพร้อมและเชาว์ปัญญา ฝึกไหวพริบ การคิดวิเคราะห์ สำหรับน้อง ๆ ระดับปฐมวัย


เจ้าของผลงาน ของเล่น "จับคู่ จิ๊กซอ บ้านคิดดี้"

เจ้าของ Website:www.Baankiddy.com Fanpage Page: ติวสาธิตฯเรียนเชาว์ปัญญาผ่านการเล่น

ประสบการณ์สอนเชาว์ปัญญาติวน้อง ๆ เข้า ป.1 มากกว่า 10 ปี กับผลงานตั้งแต่ปี 2553-2563 น้องๆสอบติด ป.1เครือสาธิตและเครือคาทอลิกและโรงเรียนดังต่าง ๆ จำนวน มากกว่า 100 คน

เครือสาธิต สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร สาธิตประสานมิตร ราชวินิตMEP อนุบาลสามเสนMEP
เครือคาทอลิก ติวเข้ากรุงเทพคริสเตียน เซนต์คาเบรียล อัสสัมชัญ เซนต์โย เซนต์ฟรัง