คัมภีร์ พิชิต HSK3

คอร์สHSK3 เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาจีนที่ได้รับความนิยมจากบรรดาผู้เรียนภาษาจีนทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยม

฿2,900
3.6 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

คอร์สHSK3 เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาจีนที่ได้รับความนิยมจากบรรดาผู้เรียนภาษาจีนทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยม เนื่องจากว่าเป็นระดับแรกที่ไม่ได้ประกอบเครื่องหมายพินอิน จึงต้องอาศัยความชำนาญในการอ่านภาษามากขึ้น และยังต้องทำความเข้าใจกับโครงสร้างภาษาจีนที่ดีขึ้นด้วย สำหรับคัมภีร์นี้ ผู้เรียนจะได้ความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบแล้ว ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ประกอบในข้อสอบคอร์สHSK3 อีกมากมาย

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน Lu Jing (หลู่ จิง) ก้อง • ปริญญาตรี : สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (ประเทศจีน) • ปริญญาตรี : สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต • ปริญญาโท : สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาเอก : สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • เป็นอาจารย์ชาวจีน ที่มีประสบการณ์สอนคนไทยมากกว่า 10 ปี • เป็นอาจารย์ชาวจีนที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี • เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการค้าขายกับประเทศจีน • มีเทคนิคเฉพาะตัวในการสอนให้ความรู้และความสนุกสนาน เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้งานได้จริง • เป็นวิทยากรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับองค์กรชั้นนำ

หลักสูตร
KPN Chinese Intro
KPN Chinese Intro
KPN Chinese EP1
KPN Chinese EP1
KPN Chinese EP2
KPN Chinese EP2
KPN Chinese EP3
KPN Chinese EP3
KPN Chinese EP4
KPN Chinese EP4
KPN Chinese EP5
KPN Chinese EP5
KPN Chinese EP6
KPN Chinese EP6
KPN Chinese EP7
KPN Chinese EP7
KPN Chinese EP8
KPN Chinese EP8
KPN Chinese EP9
KPN Chinese EP9
เอกสารประกอบการเรียน คัมภีร์พิชิต HSK3
เอกสารประกอบการเรียน คัมภีร์พิชิต HSK3
ผู้สอน

บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมีจ ากัด ดำเนินธุรกิจสอนภาษาจีนกลาง (Mandarin) มากว่า 20 ปีในชื่อ โรงเรียนสอนภาษาจีนเคพีเอ็น ไชนีส ทางบริษัทได้ดำเนินการ สอนโดยใช้การเรียนภาษาจีนโดยวิธีธรรมชาติที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงมาใช้ในชั้นเรียน ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ครบทุกด้าน เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนสามารถนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวัน และพูดเจรจาในธุรกิจการค้าได้ บริษัทฯของเรามีจุดเด่นในเรื่องของตำราเรียน ซึ่งได้นำตำราเรียนซึ่งได้แต่งขึ้นมาสำหรับให้คนไทยเรียนภาษาจีนโดยเฉพาะ เนื้อหาของการ อธิบายไวยากรณ์จะอธิบายเป็นภาษาไทยทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ทันที นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง ใช้ ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ท าให้ง่ายต่อการเข้าใจและจดจำ ทำให้การเรียนการสอนราบรื่น และทำให้นักเรียนเห็นผลได้เร็วขึ้นด้วย อีกทังยังมีสอนหลักสูตรติวสอบ PAT ภาษาจีน ติวสอบ HSK ในปัจจุบัน บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมีจ ากัด ได้มุ่งมั่นพัฒนาการเรียน การสอนภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับความรู้และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดและนี่คือความภูมิใจของเรา นอกจากจะจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนแล้ว “ บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมีจ ากัด ” ยังได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการเรียนการ สอนและจัดท าหลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเอกชน รวมถึงยังได้รับความไว้วางใจให้จัดทำหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่องค์กรและห้างร้านชั้นน าต่างๆ ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านภาษา เพื่อรองรับลูกค้า ชาวจีนที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เช่น ร้านอาหารจีน ติ่น ไท่ ฟง, เซ็นทรัล กรุ๊ป, บริษัท หลุยส์วิตตอง (ไทยแลนด์) จ ากัด, บริษัท เฟอร์รากาโม (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท บุลการี(ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท แปซิฟิกา เอเลเมนท์จ ากัด และ บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) และอื่นๆอีก มากมาย