แยกโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้ ง่ายนิดเดียว (English Structure)

คอร์สที่จะสอนให้คุณอ่าน และ เขียนประโยคที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น

฿1,200
1.9 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
 1. เข้าใจโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 2. สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ยาวๆ ได้ เพราะสามารถแยกประโยคหลักและส่วนขยายออก
 3. พัฒนาการเขียนประโยคภาษาอังกฤษโดยการใช้ส่วนขยายที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น
 4. เป็นพื้นฐานในการทำข้อสอบแนว error detection, reading comprehension และ grammar
รายละเอียด

การสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเขียนให้ได้นั้น เราไม่จำเป็นเป๊ะไวยากรณ์หรือศัพท์เสมอไป เพียงแค่ทำให้ผู้รับสารเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ นั่นก็ถือว่าการสื่อสารของเราประสบความสำเร็จแล้ว แต่หากเราเข้าสู่โลกวิชาการหรือการทำงานในระดับที่สูงขึ้นไป ความสำคัญของหลักไวยากรณ์ คำศัพท์และโครงสร้างประโยคนั้นสำคัญมาก จะสังเกตุว่าหากเราลองไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษในระดับที่ยากขึ้น เราจะเจอประโยคที่ยาวและซับซ้อนมากขึ้น และบางครั้งก็ทำให้เราสับสนและไม่เข้าใจความหมายของประโยคนั้น

คอร์สเรียนออนไลน์ “แยกโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้ ง่ายนิดเดียว” มุ่งเน้นที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษ โดยสามารถแยกประโยคหลักและส่วนขยายออกได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังอ่านมากขึ้น นอกจากนี้มันยังช่วยพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้อีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้นความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ดี ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษแนวต่างๆ เช่น ข้อสอบที่เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, error detection (หาจุดผิดของประโยค) และ reading comprehension (การอ่านเพื่อความเข้าใจ)

หลักสูตร
แนะนำคอร์สเรียน
แนะนำคอร์สเรียน
What are sentences, clauses, and phrases?
อะไรคือ sentences, clauses และ phrases?
เอกสารประกอบ "What are sentences, clauses, and phrases?"
เอกสารประกอบ "What are sentences, clauses, and phrases?"
Sentence types
ประเภทของประโยค
เอกสารประกอบ "Sentence types"
เอกสารประกอบ "Sentence types"
Simple sentence
ประโยคใจตวามเดียว
เอกสารประกอบ "Simple sentence"
เอกสารประกอบ "Simple sentence"
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
Pre-noun modification
คำขยายคำนามที่เป็นคนเดี่ยว
เอกสารประกอบ "Pre-noun modification"
เอกสารประกอบ "Pre-noun modification"
Post- noun modification
clauses และ phrases ที่ขยายคำนาม
เอกสารประกอบ "Post-noun modification"
เอกสารประกอบ "Post-noun modification"
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
Adverbs
คำขยาย verbs, adjectives, adverbs และ sentences ที่เป็นคำเดี่ยว
เอกสารประกอบ "Adverbs"
เอกสารประกอบ "Adverbs"
Adverb clause
clause ที่ใช้ขยาย main clause
เอกสารประกอบ "Adverb clause"
เอกสารประกอบ "Adverb clause"
Phrases that modify verbs
วลีที่ทำหน้าทื่ขยายกริยา
เอกสารประกอบ "Phrases that Modify Verbs"
เอกสารประกอบ "Phrases that Modify Verbs"
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
Coordinating conjunctions
คำเชื่อมที่ใช้ใน simple และ compound sentences
เอกสารประกอบ "Coordinating conjunctions"
เอกสารประกอบ "Coordinating conjunctions"
Proper punctuation methods
การใส่สัญลักษณ์ในประโยคความรวม
เอกสารประกอบ "Proper punctuation methods"
เอกสารประกอบ "Proper punctuation methods"
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
Complex Sentence
ประโยคภาษาอังกฤษความซ้อน
เอกสารประกอบ "Complex sentence"
เอกสารประกอบ "Complex sentence"
Compound-complex sentences
ประโยคความรวมความซ้อน
เอกสารประกอบ "Compound- Complex sentence"
เอกสารประกอบ "Compound- Complex sentence"
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
ผู้สอน
นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ และติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษอิสระ
 1. list text hereติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติอิสระ
 2. ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 3. ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL Leadership) จาก Massey University, New Zealand
 4. นักเรียนทุน British Council IELTS Prize 2015 5 นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ New Zealand ASEAN Scholar Award 2015
 5. วิยากรสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนและบริษัทในนิคมอุตสากรรมลำพูน
 6. ผู้เขียนแบบเรียน The Complete Summary of Error Detection Exams
 7. ผู้เขียนแบบเรียน The Essential Summary of the IELTS Academic Writing Exam
 8. ผู้เขียนแบบเรียน อ่านออก เขียนเป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากศูนย์
 9. ผู้ผลิตคอร์สเรียนออนไลน์

ช่องทางติดต่อผู้สอน Email: chomphunutloet@gmail.com FB Page: https://www.facebook.com/EnglishinLamphun/ Line ID: EnglishinLamphun