VDO Logic ติวสาธิตและเครือคาทอลิกเข้า ป.1 -ชุดที่ 1

สอนเทคนิคการคิดหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากโจทย์ภาพเชาว์ปัญญา เน้นให้น้อง ๆ มีความเข้าใจมากขึ้น น้อง ๆ จะได้หลักการคิดหาคำตอบ โดยแบบทดสอบเชาว์ปัญญาแต่ละข้อจะถูกสร้างขึ้นเป็น VDO น้อง ๆ จะได้เห็นขั้นตอนการสร้างภาพโจทย์คำถามเชาว์ปัญญา และตัวเลือก พร้อมมี Animation ดึงดูดให้น้อง ๆ ดูจุดที่ต้องสังเกตคิดแก้ไขปัญหาเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างเข้าใจ น้อง ๆ จะมีสมาธิคิดตามดีขึ้น ในวิดีโอมีเสียงดนตรีประกอบให้น้อง ๆ เพลิดเพลิน สนุกคิดสนุกตอบคำถาม

5 ผู้เรียน ที่ซื้อบทเรียนนี้
฿999
1.6 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

**

1.เน้นสอนเทคนิคการคิดหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากโจทย์ภาพเชาว์ปัญญา เน้นให้น้อง ๆ มีความเข้าใจมากขึ้น โดยแบบทดสอบเชาว์ปัญญาแต่ละข้อจะถูกสร้างขึ้นเป็นวิดิโอ น้อง ๆ จะได้เห็นขั้นตอนการสร้างคำถามโจทย์ภาพเชาว์ปัญญา และตัวเลือกแต่ละข้อ ครูเก๋จะสอนอธิบายวิธีคิดหาคำตอบทีละขั้นตอน พร้อมมี Animation ดึงดูดให้น้อง ๆ ดูจุดที่ต้องคิดแก้ไขปัญหาและสังเกต น้อง ๆ จะมีสมาธิคิดตามดีขึ้น

ในวีดีโอมีเสียงดนตรีประกอบให้น้อง ๆ เพลิน สนุกคิดสนุกตอบคำถาม หาตอบที่ถูกต้องให้ได้เร็วขึ้นและแม่นยำ แบบทดสอบเชาว์ปัญญาในวิดีโอนี้มีตั้งแต่ง่าย ไปจนถึงยาก เพื่อให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝน เตรียมพร้อมสำหรับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 ของโรงเรียนดังต่าง ๆ เช่น เครือสาธิต และเครือคาทอลิก เป็นต้น

2.เพื่อฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ มีสมาธิ ช่างสังเกต มีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล มีการรับรู้เกี่ยวกับภาพ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เน้นให้มีความรู้รอบตัวมากขึ้น ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในทุก ๆ วิชา ของระดับการเรียนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะวิชาคณิตศาตร์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักการคิดหาคำตอบอย่างเป็นระบบขั้นตอนเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง **

รายละเอียด

เชาว์ปัญญาหมายถึงอะไรและสำคัญอย่างไรกับน้อง ๆ วัย 4-6 ปี

“เชาวน์ปัญญา” เราอาจสรุปความหมายของเชาวน์ปัญญาได้ว่า เชาวน์ปัญญาหมายถึงความสามารถเฉพาะของเด็กแต่ละคนในการที่จะคิดอย่างมีเหตุผล ติดสินใจได้อย่างรวดเร็วและรอบคอบภายใต้การคิดอย่างเป็นระบบและมีหลักการวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำประสบการณ์จากการเรียนรู้มาปรับใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถคิดทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

คอร์ส VDO Logic ติวสาธิตและเครือคาทอลิกเข้า ป.1 -ชุดที่ 1

เหมาะสำหรับน้องๆ อายุตั้งแต่ 4-6 ปี ทั้งที่สนใจเรียนเชาว์ปัญญา และที่จะเตรียมสอบเข้า ป.1 เครือสาธิตและเครือคาทอลิก เป็นการสอนทำแบบทดสอบเชาว์ปัญญาแต่ละข้อในรูปแบบวิดีโอประกอบเสียงดนตรี ในรูปแบบครูช่วยคิดเน้นให้ดู คิด และให้สังเกตจุดที่ต้องแก้ไขปัญหามีแอนนิเมชั่น ภาพเคลื่อนไหว ดึงดูดให้เด็กสนใจคิดตาม น้องๆจะได้เห็นการสร้างภาพโจทย์เชาว์ปัญญา โดยในวิดีโอจะเน้นให้ดูภาพที่ควรเริ่มดู จนไปถึงจุดที่ต้องหาคำตอบ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงของภาพ เพื่อให้เห็นว่าภาพมีขั้นตอนเปลี่ยนแปลงอย่างไร น้อง ๆ ก็จะเข้าใจคิดออกหาคำตอบได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น พร้อมมีแบบทดสอบเชาว์ปัญญาและเฉลยมากกว่า 150 ข้อ ให้ดาวน์โหลดไปฝึกฝนเพิ่มเติมได้อีกด้วย

หลักสูตร
แนะนำครูเก๋ บ้านคิดดี้ ครูผู้สอน
Profile ครูเก๋ ประวัติและผลงานโดยสรุป
แนะนำรายละเอียดของคอร์ส
แนะนำรายละเอียดของคอร์ส วิธีการสอนและเนื้อหาโดยรวมหลัก ๆ และสิ่งที่ได้จากคอร์สเรียนนี้
สอนเทคนิคคิดหาคำตอบโจทย์เชาว์ปัญญาในรูปแบบ คิดในตาราง ชุดที่ 1
สอนเทคนิคคิดหาคำตอบที่ถูกต้องจากโจทย์ภาพเชาว์ปัญญาในรูปแบบ คิดในตาราง ชุดที่ 1 เน้นหาจุดที่ต้องแก้ไขปัญหา โดยใน VDO นี้จะมีโจทย์ภาพเชาว์ปัญญาคิดในตารางเก้าช่อง ฝึกให้คิดหาความสัมพันธ์ในแถวที่มีภาพครบก่อนทั้งในแนวนอน และแนวตั้ง สอนวิธีคิดหาความสัมพันธ์กันในแต่ละแถวเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง
สอนเทคนิคคิดหาคำตอบที่ถูกต้องจากโจทย์เชาว์ปัญญาในรูปแบบ คิดในตาราง ชุดที่ 2
เน้นให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของภาพ ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร เช่น มีจำนวนเหลี่ยมเพิ่มขึ้น การหาความสัมพันธ์กันในแต่ละแถว ซึ่งอาจจะมีการรวมกันของแภาพ ฝึกนับจำนวน การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มสัตว์ รู้จำนวนขาของสัตว์แต่ละประเภท เป็นต้น
สอนเทคนิคคิดหาคำตอบที่ถูกต้องจากโจทย์เชาว์ปัญญาในรูปแบบ คิดในตาราง ชุดที่ 3
สอนเทคนิคการดูจุดที่ต้องแก้ไขปัญหา เพื่อจะได้หาคำตอบที่ถูกต้องให้ได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจ
สอนเทคนิคคิดหาคำตอบที่ถูกต้องจากโจทย์เชาว์ปัญญาในรูปแบบ คิดในตาราง ชุดที่ 4
ฝึกทำโจทย์ภาพให้หลากหลายรูปแบบ มีการคิดแบบซับซ้อนมากขึ้น น้อง ๆ ควรแม่นยำในหลักการคิดเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง
สอนเทคนิคคิดหาคำตอบที่ถูกต้องจากโจทย์เชาว์ปัญญาในรูปแบบ คิดในตาราง ชุดที่ 5
ภาพในตาราง 9 ช่อง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 1 จุด ครูจะสอนให้ดูว่ามีกี่จุดที่เปลี่ยนแปลง ให้มีความเข้าใจ เพื่อคิดหาคำตอบได้รวดเร็วมากขึ้น
สอนเทคนิคคิดหาคำตอบโจทย์เชาว์ปัญญาในรูปแบบ ภาพสัมพันธ์ ชุดที่ 1
เน้นให้คิดเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของคู่ภาพที่โจทย์กำหนดให้ก่อน ว่าเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันเรื่องใด ซึ่งต้องคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทุกข้อ
สอนเทคนิคคิดหาคำตอบโจทย์เชาว์ปัญญาในรูปแบบ ภาพสัมพันธ์ ชุดที่ 2
น้อง ๆ จะได้มีความรู้รอบตัวมากขึ้น รู้จักจัดกลุ่มสัตว์ และสิ่งของ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพได้
สอนเทคนิคคิดหาคำตอบที่ถูกต้องจากโจทย์เชาว์ปัญญาในรูปแบบ ภาพสัมพันธ์ ชุดที่ 3
น้อง ๆ จะเริ่มเข้าใจวิธีการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ โดยเน้นให้ทำโจทย์ให้หลากหลายรูปแบบ นำเทคนิคที่สอนมาใช้เพื่อคิดหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
สอนเทคนิคคิดหาคำตอบโจทย์เชาว์ปัญญาในรูปแบบ ภาพที่หายไปจากแถว ชุดที่ 1
เน้นให้ดูภาพตั้งแต่เริ่มแรก และคิดตาม หาความสัมพันธ์ของภาพ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ และถ้ามีการซ้ำกันของชุดภาพ สอนให้ดูจุดที่หายไปตามลำดับ เพื่อจะได้คิดหาคำตอบได้ถูกต้อง
สอนเทคนิคคิดหาคำตอบโจทย์เชาว์ปัญญาในรูปแบบ ภาพที่หายไปจากแถว ชุดที่ 2
การปรากฏภาพในวิดิโอ จะทำให้น้อง ๆ เข้าใจ และหาคำตอบได้ง่าย เน้นให้สังเกตภาพทั้งขนาด สี ลวดลาย ซึ่งต้องคิดแก้ไขปัญหา เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง
สอนเทคนิคการคิดหาคำตอบที่ถูกต้องจากโจทย์เชาว์ปัญญาในรูปแบบ ภาพที่หายไปจากแถว ชุดที่ 3
ฝึกทำโจทย์ภาพให้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีทั้งการหมุนภาพ การสลับสี ทิศทาง ภาพตรงข้าม เพื่อฝึกให้น้องๆ คิดแม่นยำมากขึ้น
สอนเทคนิคการคิดหาคำตอบที่ถูกต้องจากโจทย์เชาว์ปัญญาในรูปแบบ ภาพที่หายไปจากแถว ชุดที่ 4
ฝึกใช้เทคนิคการตัดตัวเลือก เพื่อให้เข้าใจภาพที่หายไป และหาคำตอบได้ น้อง ๆ ก็จะเก่งขึ้น สอนให้ฝึกทำโจทย์เชาว์ปัญญาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
ไฟล์แบบทดสอบเชาว์ปัญญา คิดในตาราง จำนวน 50 ข้อ
สามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปให้น้อง ๆ ฝึกฝนเพิ่มเติม
ไฟล์กระดาษคำตอบของแบบทดสอบเชาว์ปัญญา คิดในตาราง
ใช้สำหรับแบบทดสอบเชาว์ปัญญา คิดในตาราง
ไฟล์เฉลยของแบบทดสอบเชาว์ปัญญา คิดในตาราง
สามารถดาวน์โหลด เพื่อดูเฉลย น้อง ๆ จะได้เข้าใจมากขึ้น
ไฟล์แบบทดสอบเชาว์ปัญญา ภาพสัมพันธ์ จำนวน 50 ข้อ
สามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปให้น้อง ๆ ฝึกฝนเพิ่มเติม
ไฟล์กระดาษคำตอบของแบบทดสอบเชาว์ปัญญา ภาพสัมพันธ์
สามารถดาวน์โหลดได้
ไฟล์เฉลยของแบบทดสอบเชาว์ปัญญา ภาพสัมพันธ์
สามารถดาวน์โหลด เพื่อดูเฉลย น้อง ๆ จะได้เข้าใจมากขึ้น
ไฟล์แบบทดสอบเชาว์ปัญญา ภาพที่หายไปจากแถว จำนวน 67 ข้อ
สามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปให้น้อง ๆ ฝึกฝนเพิ่มเติม
ไฟล์กระดาษคำตอบของแบบทดสอบเชาว์ปัญญา ภาพที่หายไปจากแถว
สามารถดาวน์โหลดได้
ไฟล์เฉลยของแบบทดสอบเชาว์ปัญญา ภาพที่หายไปจากแถว
สามารถดาวน์โหลด เพื่อดูเฉลย น้อง ๆ จะได้เข้าใจมากขึ้น
ผู้สอน
ติวเตอร์สอนเชาว์ปัญญาติวน้อง ๆ เข้า ป.1 เครือสาธิตและเครือคาทอลิก เจ้าของ Website www.Baankiddy.com

**

**ครูเก๋

จบการศึกษาจาก คณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนเตรียมความพร้อมและเชาว์ปัญญา ฝึกไหวพริบ การคิดวิเคราะห์ สำหรับน้อง ๆ ระดับปฐมวัย


เจ้าของผลงาน ของเล่น "จับคู่ จิ๊กซอ บ้านคิดดี้"

เจ้าของ Website:www.Baankiddy.com Fanpage Page: ติวสาธิตฯเรียนเชาว์ปัญญาผ่านการเล่น

ประสบการณ์สอนเชาว์ปัญญาติวน้อง ๆ เข้า ป.1 มากกว่า 10 ปี กับผลงานตั้งแต่ปี 2553-2563 น้องๆสอบติด ป.1เครือสาธิตและเครือคาทอลิกและโรงเรียนดังต่าง ๆ จำนวน มากกว่า 100 คน

เครือสาธิต สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร สาธิตประสานมิตร ราชวินิตMEP อนุบาลสามเสนMEP
เครือคาทอลิก ติวเข้ากรุงเทพคริสเตียน เซนต์คาเบรียล อัสสัมชัญ เซนต์โย เซนต์ฟรัง